Tsunami

Tsunami - Dessin thumbnail
Tsunami - Cloisonné thumbnail
Tsunami - Initial thumbnail
Tsunami - Intermédiaire thumbnail
Tsunami (plaque) thumbnail
Émail sur cuivre : Tsunami

Tsunami - Dessin

Émail sur cuivre : Tsunami

Tsunami - Cloisonné

Émail sur cuivre : Tsunami

Tsunami - Initial

Émail sur cuivre : Tsunami

Tsunami - Intermédiaire

Émail sur cuivre : Tsunami

Tsunami (plaque)